หน้าแรก » บทความ » ความขุ่น (Turbidity)

 

 

 ความขุ่น (Turbidity)

 

ความขุ่นเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของน้ำซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้กันมากพอสมควร โดยทั่วไปความขุ่นจะมีหลายประเภท1 ตัวอย่างเช่น Turbidity2, Absolute turbidity3, Jackson candle turbidity4 และ Nephelometric turbidity5 เป็นต้น โดยสามารถให้นิยามได้ดังนี้คือ ความขุ่นคือ สมบัติทางออฟติกของสารแขวนลอย(Suspension)ซึ่งทำให้แสงกระเจิงมากกว่าจะผ่านสารตัวอย่างนั้น สำหรับเม็ดของสารที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า1/20ของความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ แสงที่กระเจิงไปจะมีความเข้ม

ดังสมการ                                                          Is = (V2/L4)N

เมื่อ    L = wavelength ของแสงตกกระทบ

Is= ความเข้มของแสงกระเจิง

                                                          V = ปริมาตรของเม็ดสาร

                                                          N = จำนวนของเม็ดสาร

 

ความขุ่นเกิดจากการที่ในน้ำมีสารที่ไม่ละลายน้ำขนาดเล็กแขวนลอยซึ่งเป็นไปได้ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น ดิน ทรายละเอียดมาก แพลงค์ตอน สารอินทรีย์ขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ เป็นต้น ถ้าในน้ำมีปริมาณสารแขวนลอยดังกล่าวอยู่ในปริมาณมากเมื่อแสงส่องมากระทบสารแขวนลอยนี้จะทำให้เกิดการหักเหของแสงกระจัดกระจายไปทำให้มองเห็นน้ำมีลักษณะขุ่น สารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำนี้อาจจะมีหรือไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยหรือระบบนิเวศน์วิทยาของแหล่งน้ำก็ได้ สารแขวนลอยบางชนิดที่ทำให้น้ำมีความขุ่นอาจจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากนัก แต่ทำให้น้ำนั้นไม่น่าใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้น่ารังเกียจและมีผลต่อระบบการนำน้ำมาใช้ประโยขน์ เช่น มีผลกระทบต่อระบบการกรองทำให้เครื่องกรองอุดตันและเสียเร็ว และมีผลต่อระบบการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน เนื่องจากสารแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินทรีย์ไว้ ทำให้คลอรีนไม่สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้ นอกจากนี้ความขุ่นในแหล่งน้ำยังทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชในน้ำเป็นไปได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากความขุ่นจะบดบังแสงอาทิตย์ที่จะผ่านลงไปในน้ำทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำมีน้อยและมีผลต่อการมองเห็นของสัตว์น้ำด้วย แต่ก็มีสารแขวนลอยบางชนิดที่ไม่ละลายในน้ำทำให้น้ำขุ่นและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำและไม่สามารถจะนำน้ำนั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ สารประเภทนี้ส่วนมากจะมาจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและแหล่งกำเนิดสารพิษ (Hazardous Waste)ต่างๆ

การตรวจวัดความขุ่นสามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ที่ใช้กันมากคือการใช้เครื่องวัดความขุ่น (Nephelometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมาของตัวอย่างน้ำเทียบกับของสารมาตรฐานภายใต้สภาวะที่กำหนดโดยถ้าความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมามากขึ้นนั่นคือตัวอย่างน้ำนั้นจะมีความขุ่นมากขึ้น สารมาตรฐานที่ใช้มีหลายชนิด เช่น สารความขุ่นมาตรฐานทิเทเนียมไดออกไซด์ในโพลีสตรัยรีน (Titanium dioxide in partially polymerized polystyrene) และสารความขุ่นมาตรฐานฟอร์มาซีน(Formazin Suspension)ซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่ใช้กันมาก (เตรียมได้จากการนำ Hydrazine sulfate มาทำปฏิกิริยากับ Hexamethylene tetramine ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม) โดยหน่วยที่ใช้ คือ เอ็นทียู (Nephelometric Turbidity Unit, NTU) สำหรับน้ำดื่ม องค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีความขุ่นได้ไม่เกิน 25 เอ็นทียู และมีค่าที่ยอมให้ การวัดความขุ่นของน้ำในแม่น้ำจะใช้เครื่องมือในการวัด ณ จุดตรวจวัดน้ำในสนามทันทีหรือจะเก็บตัวอย่างน้ำมาวัดความขุ่นในห้องปฏิบัติการก็ได้

 

 

ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข       นักวิทยาศาสตร์ 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

10 มีนาคม 2561 | เข้าชม : 15,803 ครั้ง